Naar 100.000 woningsplitsingen in Gelderland!

In Gelderland, en ook bij de Noord Veluwse gemeenten, is een groot tekort aan betaalbare woningen. Als een woning te huur wordt aangeboden in de prijscategorie 500-750 euro kunnen er 200 gegadigden zijn. Deze bestaan overwegend uit starters op de woningmarkt en alleenstaande / gescheiden mensen met of zonder kinderen.

© Gerda Hardan

Om de leefbaarheid van een gemeente op peil te kunnen houden is het van belang dat we woonruimte hebben voor de gehele opbouw van de samenleving van jong tot oud van rijk tot arm van laag geschoold tot hoog geschoold. Nu zien we dat de sociale woningbouw bezet blijft met bewoners die zouden moeten doorstromen (scheef wonen). De huur is laag, geen reden om te vertrekken of er is geen alternatief. Als men net iets te veel verdiend, komt men helemaal niet in aanmerking voor sociale huur en is het erg lastig betaalbaar te huren in de vrije sector. Traditioneel  kiest de politiek voor meer nieuwbouw. Met de huidige planontwikkeling en tekort aan bouwvakkers is dit een lange weg die minimaal 5 tot 7 jaar duurt. Gevolg is dat de behoeften van grote groepen burgers langdurig niet ingevuld kunnen worden.

Aan de andere zijde van het woningspectrum zie je ook bijzondere zaken. Gezinnen passen hun woningen steeds aan, zodanig dat deze goed past bij de actuele gezinssamenstelling. Als de kinderen de deur uit zijn, is er in een keer dat grote huis, buiten de bebouwde kom!  Met de energietransitie voor de deur ontstaat voor hen de vraag hoe verbeteren we onze woning: isoleren, warmtepomp? Erg kostbaar! Financiering speelt dat ook een rol.

De landbouwsector krimpt verder in, agrarisch vastgoed komt leeg te staan. De rood voor roodregeling, woningen bouwen op de plek van agrarische gebouwen, is erg complex en tijdrovend >5 jaar en vraagt een behoorlijke voorinvestering om de plannen te maken (20.000 - 100.000 euro), zonder garantie op succes. Behoud van monumentale gebouwen, zoals IJsselhoeven, is een andere toepassing.

Zo blijft iedereen praten en gebeurt er te weinig. Woningsplitsing zou een oplossing moeten zijn. Van de bestaande woning maak je dan 2 woningen. De 50+ bijvoorbeeld kan zijn woning splitsen, door een starter er naast te laten wonen.  De huur brengt middelen op om de woningen te verduurzamen en  om het leven leuk te houden. Deze woningsplitsingen leiden tot beter sociale cohesie tussen jong en oud, kinderopvang, mantelzorg etc. “

Woningsplitsing is snel realiseerbaar, er hoeft minder gebouw te worden, aanpassingen kan men vaak zelf organiseren, mits men werkt volgens de aangevraagd bouwvergunning. Hierdoor kan de woningvoorraad snel stijgen en zijn er beperkte planprocedures nodig. In het landschap verandert er weinig, het aangezicht van de dorpen blijft zoals het is, geen aangeplakte nieuwbouwwijken met dezelfde woningen. De afdeling financiën van de gemeente kan ook winnaar zijn, de gesplitste woningen leveren meer op zoals WOZ belastingen.

Toch komt dit nog onvoldoende van de grond. Misschien omdat woningsplitsing nog onderbelicht is maar ook omdat de gemeenten een beperkt aantal woningen (=woningcontingenten) mogen bouwen van de provincie en deze zijn al toebedacht aan project ontwikkellocaties. Hier is al in geïnvesteerd, dus weghalen van deze woningcontingenten kan niet. Feitelijk is de woningbouw gericht op nieuwbouw door aannemers en projectontwikkelaars. De burger is slechts beperkt aan zet, alleen als hij zelf kan bouwen.

Landelijk wordt er voor afschaffen van woningcontingenten gepleit en dient er marktgericht gebouwd te worden. Er moeten in Gelderland 100.000 extra nieuwe woningen gebouwd worden.  Zouden we deze extra 100.000  woningen niet eens anders kunnen gaan labelen: van nieuwbouw naar woningsplitsen. Dan kan de geplande woningbouw gewoon doorgaan, wordt de woonbehoefte van goedkope huur snel ingevuld en ontstaan er bij woningeigenaren extra middelen om bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Voor de gemeente is dit een oplossing voor het woningtekort, het levert betere sociale cohesie en meer inkomsten. Waar wachten we nog op?

 

Beerd Volkers

Lijsttrekker VVD Heerde